Accueil => Wilaya Algerie

GeulmaSuperficie (km2) : 3.910,51

Nombre de communes : 35

Nombre de dairas : 05

Nom des dairas :
Khezaras, Guelaat Bou Sbaa, Bouchegouf, Oued Zenati, Hammam Debbagh.

Principales localites :
Ain Ben Beida, Ain Hessania, Ain Larbi, Ain Makhlouf, Ain Reggada, Ain Sandel, Belkhir, Ben Djarah, Beni Mezline, Bordj Sabat, Bou Hachana, Bou Hamdane, Bouati Mahmoud, Boughouf, Boumahra Ahmed, Dahouara, Djebala Khemissi, El Fedjoudj, Guellat Bou Sbaa, Guelma, Hammam Meskhoutine, Hammam N Bail, Heliopolis, Kheraza, Medjez Amar, Medjez Sfa, Nechmaya, Oued Fragha, Oued Zenati, Ouled Cheham, Ras El Agba, Roknia, Salaoua Announa, Tamlouka.

Relief : climat humide et sub-humide ;
pluviometrie 450-600 mm/an ; relief montagneux a 60% ; oued SeybouseTourisme

Sites et monuments : tombeaux et dolmens de l epoque punique, theatre romain de Guelma, vestiges de Sellaoua, Anouna, Houara, mosquee El-Attik.Codes postaux

24000 Guelma, 24100 Guelaat Boudbaa, 24110 Boumahra Ahmed, 24111 Bled Gaffar, 24121 Guelaat Fiala, 24125 Djeballah Khemissi, 24130 El Fedjoudj, 24140 Ain Hassainia, 24141 Ain Kharouba, 24145 Ben Djarah, 24150 H. Meskhoutine, 24151 Dahmoune Tahar, 24160 Medjez Amar, 24165 Belkheir, 24170 Bouati Mahmoud, 24180 Heliopolis, 24181 Hammam Ouled Ali, 24185 Ain Larbi, 24200 Bouchegouf, 24210 Medjez Sfa, 24220 Hammam N bails, 24221 Nador, 24231 Ain Souda, 24240 Bouhachana, 24250 Oued Cheham, 24251 Ain Mebarka, 24270 Nechmaya, 24280 Ain Ben Beida, 24281 Nouadria, 24290 Oued Fragha, 24291 Boudaroua, 24292 Boukamouza, 24296 Ben Smih, 24300 Oued Zenati, 24301 Ksar el Azeb, 24310 Ras el Agba, 24320 Ain Regada, 24331 Taya, 24340 Bordj Sabat, 24350 Roknia, 24360 Salaoua Announa, 24370 Ain Makhlouf, 24380 Tamlouka, 24381 Ain Arko.

 

 

  

Copyright - ALGERIE INFORMATION JUIN 2006